Hyundai Chemical Co. Ltd.

Hae Ji Lee

lhj2234@naver.com

82‐53‐527‐0101

#401 Hyundai Bldg 1135‐3
Bon‐Dong, Dong, Dalseo‐Gu
Daegu,
Korea

www.hdchemtex.com